نرم افزار حضور و غیاب تحت ویندوز

نرم اﻓﺰار ﺣﻀﻮر و غیاب فینگرتک

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار در3 ﻧﺴﺨﻪ پایه ، پیشرفته و سرور با ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ SQL یا Access اراﺋﻪ می شود ﻛﻪ قابلیتهای ان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ می باشد.


 


دانلود نمونه گزارشات و دموی نرم افزار

Pdf-Zip Excel
  گزارش خلاصه عملکرد
  گزارش عملکرد
  گزارش ورود و خروج
  دموی نرم افزار حضور و غیاب

 

ایتم ها نسخه پایه نسخه پیشرفته نسخه سرور
تعریف مشخصات کامل کارمندان از قبیل مشخصات فردی،عکس ، تاریخ شروع و پایان قرار داد ، شماره حساب و …
تعریف پارامترهای فیش حقوقی به ازای هر یک از کارمندان
تعریف چندین گروه کاری
تعریف گروه های کاری مختلف و تخصیص هر کارمند به یک گروه کاری
تعریف تقویم کاری
تعریف شیفت های معمولی و شناور
تعریف مرخصی و ماموریت روزانه و ساعتی بصورت دستی (در نرم افزار) و به صورت اتوماتیک از دستگاه حضور و غیاب
محاسبه حقوق و دستمزد کارکنان به صورت ساعتی و ماهیانه و چاپ فیش حقوقی
امکان تعریف انواع مرخصی و ماموریت
تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار
دریافت اطلاعات از طریق TCP/IP و یا Usb Flash
تعریف اپراتورهای مختلف جهت کار با نرم افزار (Multi User)
امکان تهیه خروجی از گزارشات متنوع از قبیل گزارشات ورود و خروج ، مزخصی ، ماموریت، کارمندان ، عملکرد و …
امکان تهیه خروجی از گزارشات به صورت چاپ شده و همچنین Excel
امکان مشاهده تردد های انجام شده بصورت Online
امکان ویرایش و حذف تردد های انجام شده
تایید ماموریت و مرخصی های ثبت شده توسط دستگاه
ارائه نرم افزار د دو محیط single و تحت شبکه
بانک اطلاعاتی نرم افزار Access
بانک اطلاعاتی نرم افزار MS SQL
تعریف و مشاهده مانده مرخصی به ازای هر کارمند
امکان نمایش اطلاعات ویرایش شده توسط اپراتور ، جهت اطلاع مدیریت
امکان تعریف چندین دستگاه در یک نرم افزار
امکان تنظیم تاریخ و زمان دستگاه از طریق نرم افزار

اشتراک در شبکه های اجتماعی