نرم افزار حضور و غیاب دانش آموزی

 


نرم اﻓﺰار ﺣﻀﻮر و غیاب دانش آموزی فینگرتک

اﻳﻦ ﻧﺮم اﻓﺰار با ﺑﺎﻧﻚ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ SQL یا Access اراﺋﻪ می شود ﻛﻪ قابلیتهای ان ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ می باشد .

ایتم ها امکانات نرم افزار
امکان ارسال پیامک ورود و خروج دانش اموزان به والدین
تعریف مشخصات دانش آموزان
تعریف چندین گروه کلاسی
تعریف گروه های کلاسی مختلف و تخصیص هر دانش آموز به یک گروه کلاسی
تعریف تقویم دانش آموزی
تعریف شیفت کلاسی معمولی و شناور
تعریف کلاس چرخشی
تهیه نسخه پشتیبان از بانک اطلاعاتی نرم افزار
دریافت اطلاعات از طریق TCP/IP و یا Usb Flash
تعریف اپراتورهای مختلف جهت کار با نرم افزار (Multi User)
امکان تهیه خروجی از گزارشات ورود و خروج دآنش آموزان
امکان تهیه خروجی از گزارشات به صورت چاپ شده و همچنین Excel
امکان مشاهده تردد های انجام شده بصورت Online
امکان ویرایش و حذف تردد های انجام شده
ارائه نرم افزار د دو محیط single و تحت شبکه
بانک اطلاعاتی نرم افزار Access
بانک اطلاعاتی نرم افزار MS SQL
امکان نمایش اطلاعات ویرایش شده توسط اپراتور ، جهت اطلاع مدیریت
امکان تعریف چندین دستگاه در یک نرم افزار
امکان تنظیم تاریخ و زمان دستگاه از طریق نرم افزار