محصولات حضور و غیاب ایران فینگرتک


فیلتر :

اثر انگشت

TA500

TA500/TA500 R

TA200

TA200 plus/POE

تشخیص چهره و کنترل تردد

FaceID 2

FaceID 2

FaceID 3

FaceID 3

FaceID 4

FaceID 4/4D

کارت

timeline 100

TimeLine 100